Zakończenie realizacji projektu

W dniu 19.11.2015 r.  Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej w partnerstwie ze Szpitalem Obwodowym w Brześciu zakończyły realizację projektu „Rozwój pomocy kardiologicznej dla ludności Polski i Białorusi w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013″.

 

W ramach projektu powstała w Szpitalu w Białej Podlaskiej nowa Pracownia Hemodynamiki, a Szpital w Brześciu wzbogacił się o pracownię kardiologiczną. Długookresowym efektem powstania takich pracowni będzie w przyszłości zmniejszenie umieralności na choroby układu krążenia. Realizacja projektu skutkowała również doposażeniem obu szpitali w specjalistyczny sprzęt nowej technologii i aparaturę medyczną.

 

Wymiernym efektem jest również zwiększenie potencjału jednostek w zakresie leczenia chorób układu krążenia poprzez wdrożenie w obu szpitalach nowej procedury medycznej (ablacja). Jednocześnie zrealizowane zostały warsztaty medyczne wśród personelu medycznego z Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej oraz Szpitala w Brześciu z zakresu wykonywania zabiegów ablacji.

 

Zdobyte doświadczenie pozwoli szpitalom realizującym projekt na planowanie kolejnych przedsięwzięć służących poprawie jakości opieki i dostępności świadczeń medycznych na terenach przygranicznych.

 

Powrót do strony głównej