Spotkania robocze zespołu realizującego projekt

Podczas realizacji projektu odbywały się cyklicznie (raz na 4 miesiące) spotkania robocze zespołu projektowego. Spotkania odbywały się zarówno w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Białej Podlaskiej jak i w Szpitalu Obwodowym w Brześciu. Tematyką spotkań była bieżąca realizacja działań projektowych, omówienie dotychczasowych działań medycznych, jak i realizacji części technicznej projektu ( prac budowlanych i dostawa sprzętu). Spotkania były także okazją do zapoznania się z organizacją pracy panująca w obu jednostkach oraz wymiany doświadczeń w tym zakresie.

 

Z punktu widzenia Partnera z Białorusi, który nie miał wcześniej doświadczenia w realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE, istotnym było zdobycie wiedzy i umiejętności także w tym zakresie.

 

Zdobyte doświadczenie pozwoli szpitalom realizującym projekt na planowanie kolejnych przedsięwzięć służących poprawie jakości opieki i dostępności świadczeń medycznych na terenach przygranicznych.

 

 

P1210921