Program badawczy

W ramach projektu pacjenci byli także proszenie o wypełnienie ankiet samooceny swojego stanu zdrowia. Celem badania ankietowego była ocena jakości życia pacjentów z zaburzeniami rytmu serca oraz wpływ udanego zabiegu ablacji na zmianę tej oceny.
Badaniu ankietowemu poddano 40 pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej (Polska) oraz 40 pacjentów Brzeskiego Szpitala Obwodowego w Brześciu (Białoruś).
W tej grupie 80 pacjentów 40 zostało poddanych zabiegowi ablacji.

Wśród badanych 51% stanowili mieszkańcy wsi a 49% mieszkańcy miast. Wśród ankietowanych było 46% kobiet i 52% mężczyzn.

 

Ocena stanu swojego zdrowia:

 

Większość ankietowanych oceniło swój stan zdrowia jako zadawalający (39%) lub dobry (38%).
Oceniając zmianę stanu zdrowia w czasie 36% badanych wskazała, że w ciągu ostatniego roku ich stan zdrowia nie uległ zmianie. Wśród pozostałych znacząca większość oceniła, że ich stan zdrowia uległ pogorszeniu.

 

W 68% przypadków rozpoznana arytmia miała charakter napadowy.

 

86% ankietowanych przyjmowała leki związane z rozpoznana arytmią. 39% z osób przyjmujących leki uznało że powodują one u nich ograniczeń w codziennym życiu. Ponadto 41% wskazało, że przyjmowane leki powodowały skutki uboczne które wymagały dodatkowych wizyt u lekarza specjalisty.

 

W związku z rozpoznaną arytmią 86% ankietowanych była zmuszona do wizyty u lekarza specjalisty przynajmniej raz w roku w tym 24% przynajmniej raz w miesiącu. Aż 65% badanych deklarowało, że była zmuszona do hospitalizacji z powodu rozpoznanej arytmii przynajmniej raz na rok z tego 37% przynajmniej raz w miesiącu.

 

Jako główne niedogodności związane z rozpoznaną arytmią ankietowani wskazywali konieczność przyjmowanie leków (56%), stres związany z możliwością napadu (51%) oraz konieczność systematycznych wizyt u lekarza specjalisty (49%).

 

W 54% rozpoznana arytmia dotyczyła napadowego/przetrwałego migotania przedsionków.

 

U 68% ankietowanych problemy zdrowotne wynikające z rozpoznanej arytmii miały wpływ na zwyczajne czynności, kontakty z rodzina, przyjaciółmi, sąsiadami lub innymi grupami. Przy czym dla 17% z tych osób był to wpływ bardzo duży.

 

41% badanych wskazała, iż w ostatnim miesiącu często i bardzo często odczuwała dolegliwości związane z arytmią.

 

Dla 34% ankietowanych stwierdziło, e dolegliwości związane z arytmia zakłóciły ich normalna prace domowa i zawodowa w ostatnim miesiącu.

 

28% określiła kontakty towarzyskie z rodzina i przyjaciółmi jako utrudnione z powodu arytmii.