Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013

Europejski Instrument Sąsiedztwa i Partnerstwa (ENPI) jest instrumentem finansowym europejskiej polityki sąsiedztwa (EPS). Stanowi on inicjatywę Komisji Europejskiej funkcjonującą w oparciu o aspekt rozwoju pogłębiania współpracy pomiędzy Unią Europejską a państwami partnerskiemu ESP oraz Rosji, opierając swoje działania wokół zapewnienia zintegrowanego i zrównoważonego rozwoju regionalnego. Współfinansuje on szereg procesów w tym między innymi procesy mające na celu wzmocnienie zarządzania i sprawiedliwego rozwoju gospodarczego oraz społecznego, współpracę transgraniczną i transregionalną oraz stopniową integrację gospodarczą państw beneficjentów z Unią Europejską (UE).

 

W latach 2007-2013 budżet ENPI wyniósł 11 181 milionów euro z czego 95% przeznaczono na programy krajowe i międzynarodowe, a 5% – na programy współpracy transgranicznej.

 

Głównym celem Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013 było wspieranie transgranicznych procesów rozwojowych. Został on zrealizowany poprzez niekomercyjne projekty w ramach trzech następujących priorytetów:

 

Priorytet 1. Wzrost konkurencyjności obszaru przygranicznego (dotyczy działań promujących i wspierających tworzenie lepszych warunków dla przedsiębiorczości, rozwoju turystyki i połączeń transportowych).

 

Priorytet 2. Poprawa jakości życia (dotyczy zarządzania zagrożeniami środowiskowymi i działań promujących zrównoważone wykorzystywanie zasobów naturalnych, rozwoju odnawialnych źródeł energii i oszczędzania energii. Celem jego jest również wzrost efektywności infrastruktury i procedur granicznych oraz zwiększenie bezpieczeństwa na granicach).

 

Priorytet 3. Współpraca sieciowa oraz inicjatywy społeczności lokalnych (dotyczy działań promujących i wspierających współpracę transgraniczną poprzez rozbudowę zdolności instytucjonalnych oraz wspieranie lokalnych inicjatyw w zakresie współpracy międzyludzkiej.)

 

Całkowity budżet programu na lata 2007-2013 wyniósł 202,9 mln EUR, w tym ze środków UE 186,2 mln EUR.

 

 

powrót do strony głównej